Måne- Sol- og Stjerneindvielser

i det gamle Egypten

4. del

  

  

Tre stadier af transformation

 

Var disse mystiske processer det åndelige mål for det enkelte menneske før den fysiske død? Muligheden er ofte blevet antydet af forskere og metafysikere, men forskerne beskriver sjældent dette forhold direkte. De gamle egyptere siger det heller ikke ligeud, men en del passager i de hellige skrifter understøtter utvetydigt bestræbelsen på åndelig transformation for det fysisk levende menneske.

 »Tilsynekomstens bog« er reelt en vejledning i, hvordan man opnår transformation, og en del detaljer fremgår i tekster om »Seksdageshøjtiden«, som blev afholdt i den første fjerdedel af månecyklussen. En tekst fastslår følgende:

 

»Enhver indviet, som har opnået dette, mens han er blandt de levende, skal ikke miste livet… han skal ikke dø igen… han skal komme til syne om dagen som Horus, for han lever…«

 

Kapitel 136

 

Teksten afsluttes med en formaning om at hemmeligholde al viden om kræfter og ritualer. Senere vil »hekau« (neofytten) – på betingelse af at han »passerer gennem Duat (inderver­den) og træder frem om dagen« – blive præsenteret for den magiske proces, som giver adgang til det indre liv på ethvert af tilværelsens niveauer og vende tilbage i god behold.

 

»Den, der kender denne passage her på Jorden, eller hvis det skrives på hans mumiekiste, kan komme til syne om dagen i en hvilken som helst form og vende uhindret tilbage til sit sæde.«

 

Kapitel 72

 

Endelig afsløres en mystisk indvielse (kapitel 80), som kaldes »transformation til en gud af lys«. De to konkurrenter, Horus og Seth, er forenet i den indviedes legemer, og Osiris – »ham, der er faldet i Abydos« – har rejst sig. (Herefter fyldes kroppen af kvaliteterne fra krystal, turkis og lapis lazuli, som forenes med »kvinden, der oplyser mørket«).

  

Tre processer der fører til transformation

Der gøres rede for tre processer, der kulminerer i den endelige transfiguration, og i alle tre får man løfte om… 

      1.      - udødelighed
2.
      - at få adgang til det indre liv
3.
      - transformation til et himmelsk væsen

 Dette grundlæggende livssyn er knyttet til måne-, sol- og stjernetemplerne.

 

»Per Aa« – månemysteriernes sanktuarium

Ved »Per Aa« (Det Store Hus) – i månemysteriernes sanktuarium – forsøgte man kommunikere med naturens iboende bevidsthed, for mennesket er en del af naturen og dermed også af den proces, der bragte fornyelse til landet og dermed til mennesket.

 

Vi møder det samme tema i graven, hvor foreningen af menneskets individuelle astrale natur og forfædrenes astrale arv – personens individuelle ka og naturens ka – var brændpunktet under »Seksdageshøjtiden« og andre månefester.

 

Fra nymåne til fuldmåne

I tempelritualerne påkaldte og kanaliserede man en kontinuerlig fornyelse af det organiske liv. Man forsøgte at gentage gudernes skabelsesproces, da de trådte ind i den fysiske verden for at forny deres kraft. Og derved blev det muligt for både landet og dets beboere at forny deres kraft. Disse ceremonier blev arrangeret på tidspunkter, der var i overensstemmelse med månens kredsløb – i dens mørke fase – i fasen med tiltagende lys – og i fasen med fuld illumination. En cyklus der gentog sig i årets løb.

 

»Per Ankh« – solmysteriernes sanktuarium

I »Per Ankh« (Livets Hus) – templet for solmysterierne – var ritualerne rettet mod den del af den kosmiske orden, som kunne relateres til lysets daglige kredsløb. Her kanaliserede man de himmelske kræfter, som skulle neutralisere natten (mørket), hvor solen eller lyset var forsvundet fra himlen.

 

Fra morgen til aften

Den tidscyklus, som skabes af solens vandring over himlen, forbandt man med oplysning, ny indsigt i den kosmiske viden og visdom, som blev omsat til moralbegreber og social adfærd. For egypterne var sollysets cykliske manifestation baseret på en orden, som er blevet overført til Jorden i umindelige tider.

 

»Horus Shemsu« – Horus’ ledsager

Når en indviet blev oplyst eller illumineret, blev han/hun medlem af »Horus Shemsu«»Horus’ ledsagere« – som forsyner medlemmerne med åndelig kraft til at løfte sin sjæl – sin Ba – til skabelsens flammende region.

 

»Per Heh« – stjernemysteriernes sanktuarium

»Per Heh« – (Evighedens Hus) – var dedikeret til stjernemysterierne eller sjælens transformering til dens højeste mål. Dette mål var defineret som et område med permanente cyklusser på himlen.

 

I »Per Heh« blev den indviede forenet med den kosmiske bevidsthed, som skaber »Sba« (ordet betyder både »stjerne« og »port«), og transformationen forsyner den indviede med et nyt legeme… »Akh« – et legeme af lysende kvalitet, der alene eksisterer blandt de uforgængelige stjerner – og derfor bliver den indviede en del af det kosmiske landskab.

 

Disse stjerneritualer handler om visdommen i skabelsesprocessen – en visdom som i mennesket afslører både de guddommelige og de djævelske kræfter – de involutionære og de evolutionære kræfter – som sammen fremkalder livet i kosmos. Tekster på mumiekister afslører disse mysterier, hvor kongen optages i stjernelivet.

 

 

 

»Træd til side for mig, så jeg kan se Nun og Amon, for jeg er Akh, som kan passere forbi portenes vogtere. De taler ikke af frygt for »Ham hvis navn er skjult«, som er i mit legeme. Jeg er udrustet til og i stand til at åbne hans portal. For alle, som kender hans mantra, han vil blive som Ra i den østlige himmel, som Osiris i Duat. Han vil træde ind i ildens cirkel uden at flammerne formår at røre ham.«

 

Metoderne, som gjorde denne transformation mulig, var en koreografi af kosmisk lyd, hellig arkitektur og rituel praksis – eller udøvelsen af, hvad man kan kalde hellig videnskab.

 

Hovedmålet var skabelsen af »Akh«, legemet med evig stråleglans – den ultimative realisering af mysterierne – og sandsynligvis det ultimative stadie i menneskelig udvikling – mesterskab – som medfører frihed for reinkarnation.

 

 

Månetransformationen

 

Osiris-mysterierne var både baseret på cyklisk tid og åbenbaringen af tidløshed. Månelysets månedlige rytme, solopgangen og solnedgangens daglige puls og stjernekonstellationernes årstidsbestemte bevægelser på nattehimlen, kombineret med flodens faste oversvømmelser, som gav liv til landet og en fornyelse af livet for dem, der var afhængig af det, var kosmiske rytmer, der slog takten i livet i Egypten.

 

Tid og tidløshed

Fra de tidligste tider i Egyptens historie antog cyklisk tid og tidløshedens mystiske kraft form af Osiris, som både var gud for de levende og de døde. Hans symbolik omfatter både tidens og tidløshedens verden, for han er »Herre over de levende« – og »Evighedens overhoved«.

 

 

Den sorte og den grønne Osiris

Hans sorte aspekt afslører/skjuler mysterierne, hvor landet blev forynget af det sorte nilslam ved den årlige oversvømmelse ved hjælp af Nilens vand og hans guddommelige hustru, Isis. Herefter forvandles han til sit grønne aspekt, hvor han stimulerer vitalitet og vækst i den tilsåede jord. I denne cyklus forholder han sig passiv og tilbagetrukket – men hans kraft er konstant og uforanderlig.

 

Det transcenderende og det gentagende

Osiris’ fornyelsesproces blev fejret i templer og grave med de mystiske riter om hans død, genopstandelse og fornyelse. Han symboliserer periodicitetens lov – eller den cykliske lov. De duale kræfter – det transcenderende og det gentagende – er intimt forbundet med hans guddommelige slægt.

 

Osiris er søn af Nut (himmelrummet). Han er derfor gennemstrømmet af himlens kræfter, som afspejler universets evige rejse og rummer de væsener, som er steget ned fra indre, usynlige regioner til det ydre, synlige univers.

 

Osiris er søn af Geb (Jorden). Han er derfor også et væsen af den fysiske verden, og dermed er han underlagt lysets og mørkets roterende begrænsninger.

 

Osiris er gud og menneske

Han er både guddommelig og menneskelig. Hans liv er en serie af tragedier og triumfer. Han overvinder de vanskeligheder, som skyldes en jaloux bror. Selv hans død og lemlæstelse er forbundet med en magisk gendannelse. Og hans morder hævnes ved fødslen af en søn, som indtræder i hans sted blandt de levende.

 

Opsplitning af helheden skaber kaos. Samling af det spredte gendanner helheden. Opsplitning skaber tid. Samling af det adskilte skaber tidløshed. Osiris overvinder kaos (personificeret af Seth) ved at transcendere kaos og hæve sig over tidens begrænsning, for kaos eksisterer alene i tidens dimension. Han trådte ind i kraftens eller livets indre verden. Og det er her, hans ophøjede karakter antager sit fulde omfang.

 

Osiris – som engang var medlem af den fysiske menneskehed – hersker nu over et enormt og ubegrænset rige – et rige befolket af sjæle og lysvæsener og dermed forfædrenes samlede erfaring. Fra disse sjæle udspringer det nye livs sæd – den nye Horus, som genopretter den orden, som blev indstiftet af hans fader – Osiris.

 

Genfødsel i tidens eller tidløshedens verden?

Mysterierne rummer muligheden for, at Osiris enten genopstår eller genfødes i tidens og rummets verden. Men han opløftes snarere til et niveau, hvor han hersker over tidløsheden – fortidens og fremtidens verden.

 

Når de gamle egyptere beretter om »Osiris-blevne«, tolker forskerne det som afdøde. Men de »Osiris-blevne« repræsenterer desuden de mennesker, der har transcenderet den midlertidige, fysiske verden, og er »trådt ind i« den næste for bestandigt. Transcenderingens kunst er en kontinuerlig proces, som udføres af hvert eneste menneske, når det passerer ind i »Vestens land« i døden.

 

»Sekhet Iaru« – himlen eller paradis

Transformationerne, der demonstreres af Osiris, repræsenterer kraften til at genopstå. Duat (inderverden) rummer mange farer for personen på gennemrejse, men på hver af rejsens faser, vækkes der kræfter, som var skjulte og latente i det fysiske liv. Efter at være befriet for disse hindringer, kan sjælen fortsætte sin udvikling mod et stadie af perfektion – det vidunderlige »Sekhet Iaru« – de kristnes himmel og muslimernes paradis.

 

 

Erik Ansvang & Aton Kulturrejser

Aton Kulturrejser arrangerer rejser til Egypten. Underviserne er Erik Ansvang og Thora Lund Mollerup. Undervisningen er baseret på traditionel egyptologi, som er uddybet med tværvidenskabelige studier og seriøse åndsvidenskabelige kilder. Kombinationen giver en overraskende dyb indsigt i Egyptens visdom, ritualer, indvielser, kultceremonier, myter og legender. Programmer kan ses og downloades på www.egyptenrejser.dk Erik Ansvang administrerer desuden www.visdomsnettet.dk VisdomsNettet tilbyder meditationstræning, indsigt i åndsvidenskab og inspiration til et aktivt åndeligt liv. 

 

Til forside